Yasin Suresi Okunuşu, Meali, Türkçe, Arapça Yazılışı ve Faziletleri


89
874 Paylaşım, 89 points

Yasin suresi, Kur’an – ı Kerim’in en önemli surelerinden birisidir. Bu sürenin en büyük özelliği, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu belirten yeminle başlamasıdır. Bu yazımızda Yasin suresinin okunuşu, Yasin suresinin Türkçe ve Arapça yazılışı, Yasin suresinin faziletleri hakkında bilgi vereceğiz.

Yasin suresi, Mekke’de indirilen 41.Suredir. Toplamda 83 ayetten oluşur. Bu surenin ismi, birinci ayette geçen “Yasin” kelimesinden almıştır. Yasin suresi, İslam dünyası için oldukça önemli bir yere sahiptir. “Kuran’ın Kalbi” olarak nitelendirilen Yasin suresi, büyük faziletler ve faydalar içerir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Yasin suresi için şu sözleri söylemiştir;“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’an’ı on kere okumuş gibi sevap yazar” (Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’n, 7; Dârimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 21).

 YASİN SURESİNİN OKUNUŞU NASILDIR?

Yasin suresinin okunuşu şu şekildedir;

Yasin

Vel kur’anil hakim

İnneke le minel murselin

Ala sıratim mustekim

Tenzilel azizir rahim

Li tunzira kavmem ma unzira abauhum fehum ğafilun

Le kad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu’minun

İnna cealna fi a’nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehum mukmehun

Ve cealna min beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fehum la yubsirun

Ve sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum la yu’minun

İnnema tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğaybi fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerim

İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve kulle şey’in ahsaynahu fi imamim mubin

Vadrib lehum meselen ashabel karyeti iz caehel murselun

İz erselna ileyhimusneyni fe kezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun

Kalu ma entum illa beşerum misluna ve ma enzeler rahmanu min şey’in in entum illa tekzibun

Kalu rabbuna ya’lemu inna ileykum le murselun

Ve ma aleyna illel belağul mubin

Kalu inna tetayyarna bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minna azabun elim

Kalu tairukum meakum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun

Ve cae min aksal medineti raculun yes’a kale ya kavmittebiul murselin

İttebiu mel la yes’elukum ecrav vehum muhtedun

Ve ma liye la a’budullezı fetaranı ve ileyhi turceun

E ettehızu min dunihi aliheten iy yuridnir rahmanu bi durril la tuğni anni şefaatuhum şey’ev ve la yunkizun

İnni izel le fi dalalim mubin

İnni amentu bi rabbikum fesmeun

Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmi ya’lemun

Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mukramin

Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba’dihi min cundim mines semai ve ma kunna munzilin

İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hum hamidun

Ya hasraten alel ibadi ma ye’tihim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun

Elem yerav kem ehlekna kablehum minel kuruni ennehum ileyhim la yarciun

Ve in kullul lemma cemi’ul ledeyna muhdarun

Ve ayetul lehumul erdul meytetu ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhu ye’kulun

Ve cealna fiha cennatim min nahiliv ve a’nabiv ve feccerna fiha minel uyun

Li ye’kulu min semerihi ve ma amilethu eydihim efela yeşkurun

Subhanellezi halekal ezvace kulleha mimma tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimma la ya’lemun

Ve ayetul lehumul leylu neslehu minhun nehara fe iza hum muzlimun

Veş şemsu tecri li mustekarril leha zalike takdirul azizil alim

Vel kamera kaddernahu menazile hatta ade kel urcunil kadim

Leşşemsu yembeği leha en tudrikel kamera velel leylu sabikun nehari ve kullun fi feleki yesbehun

Ve ayetul lehum enna hamelna zurriyyetehum fil fulkil meşhun

Ve halakna lehum mim mislihi ma yarkebun

Ve in neşe’ nuğrikhum fela sariha lehum velahum yunkazun

İlla rahmetem minna ve metaan ila hin

Ve iza kile lehumutteku ma beyne eydikum ve ma halfekum leallekum turhamun

Ve ma te’tihim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridin

Ve iza kile lehum enfiku mimma razekakumullahu kalellezine keferu lillezine amenu enut’imu mel lev yeşaullahu at’amehu in entum illa fi dalalim mubin

Ve yekulune meta hazel va’du in kuntum sadikin

Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzuhum vehum yehissimun

Fela yesteti’une tevsiyetev ve la ila ehlihim yarciun

Ve nufiha fis suri fe iza hum minel ecdasi ila rabbihim yensilun

Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanu ve sadekal murselun

İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hum cemi’ul ledeyna muhdarun

Fel yevme la tuzlemu nefsun şey’ev vela tuczevne illa ma kuntum ta’melun

İnne ashabel cennetil yevme fi şuğulin fakihun

Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun

Lehum fiha fakihetuv ve lehum ma yeddeun

Selamun kavlem mir rabbir rahim

Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun

Elem a’hed ileykum ya beni ademe el la ta’buduş şeytane innehu lekum aduvvum mubin

Ve eni’buduni haza sıratum mustekim

Ve lekad edalle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta’kilun

Hazihi cehennemulleti kuntum tuadun

İslevhel yevme bima kuntum tekfurun

El yevme nahtimu ala efvahihim ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bimakanu yeksibun

Velev neşau letamesna ala a’yunihim festebekus sırata fe enna yubsirun

Velev neşau le mesahnahum ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yârciun

Ve men nuammirhu nunekkishu fil halki efela ya’kilun

Ve ma allemnahuş şi’ra ve ma yembeği lehu in huve illa zikruv ve kur’anum mubin

Li yunzira men kane hayyave ve yehikkal kavlu alel kafirin

E ve lem yerav enna halakna lehum mimma amilet eydina en’amen fehum leha malikun

Ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ye’kulun

Ve lehum fiha menafiu ve meşarib efela yeşkurun

Vettehazu min dunillahi alihetel leallehum yunsarun

La yesteti’une nasrahum vehum lehum cundum muhdarun

Fela yahzunke kavluhum inna na’lemu ma yusirrune ve ma yu’linun

Evelem yeral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve hasimun mubin

Ve darabe lena meselev ve nesiye halkahu kale men yuhyil izame ve hiye ramim

Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrati ve huve bi kulli halkin alim

Ellezi ceale lekum mineş şeceril ahdari naran fe iza entum minhu tukidun

Eveleysellezi halekas semavati vel erda bi kadirin ala en yahluka mislehum bela ve huvel hallakul alim

İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kun fe yekun

Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey’iv ve ileyhi turceun

Yasin suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Yâ Sîn.

(Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki,

Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.

Dosdoğru bir yol üzeresin.

Kur’an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.

Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.

Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.

Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.

Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân’dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.

Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.

(Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.

Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, “Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz” dediler.

Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”

(Elçiler ise) şöyle dediler: “Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor.”

“Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.”

Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz, sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.”

Elçiler de, “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz” dediler.

Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun.”

“Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”

“Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”

“O’nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.”

“O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.”

“Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!”

(Kavmi onu öldürdüğünde kendisine) Cennete gir” denilince. “Keşke, dedi, kavmim bilseydi!”

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.

Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.

Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.

Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.

Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?

Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.

Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.

Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik, içinden sular fışkırttık;

Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.

Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir.

Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.

Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.

Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.

Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler.

Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.

Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.

“Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek?” diyorlar.

Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.

Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.

Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.

Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.”

Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.

Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.

Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.

Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.

Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).

(Allah, şöyle der:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!”

“Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”

“Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?”

“İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.”

“İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!”

Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu hâlde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!

Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.

Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?

Biz, o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.

(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik.

Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.

Biz, o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.

Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?

Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilâhlar edindiler.

Onlar, ilâhlar için (hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.

(Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.

İnsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.

Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”

De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”

O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.

Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.

Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.

Yasin suresinin Arapça yazılışı resimli olarak şu şekildedir;

 

YASİN SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Yasin suresinin faziletleri oldukça fazladır. Kuran’ın kalbi olarak nitelendirilen bu önemli surenin her zaman okunması gerekir. Yasin suresinin faziletleri şu şekilde sıralanır;

  • Yasin suresini okuyan garip yardım bulur.
  • Yasin suresini okuyan aç tok olur.
  • Yasin suresini okuyan susuz kanıncaya kadar su bulur.
  • Yasin suresini okuyan ummadığı yerden rızık bulur.
  • Yasin suresini okuyan bekarların evlenmesi kolay olur.
  • Yasin suresini okuyan ve kıyafeti olmayan elbise bulur.
  • Yasin suresini okuyan hasta tez zamanda şifa bulur.
  • Yasin suresini okuyan eceli gelmiş kişi acı çekmeden vefat eder.
  • Yasin suresini okuyan kişi, ölürken cennet meleklerini görür.
  • Yasin suresini okuyan kişi, korktuklarından emin olur.

 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

89
874 Paylaşım, 89 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
24
Şaşkın
Başarısız Başarısız
108
Başarısız
Komik Komik
96
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
24
Helal Olsun!
lol lol
60
lol
Aşk Aşk
48
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
24
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
108
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir