Silsile-i Aliyye Büyüklerinin İsimleri (Büyük Âlimler Kimlerdir?)


85
834 Paylaşım, 85 points

Silsile – i Aliyye, birbiriyle bağlı Âlim ve evliya olan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşur. Silsile – i Aliyye büyükleri, İslam için önemli kişilerdir. Bu kişilerin tek amacı İslam dinini başkalarına öğretecek kişiler yetiştirmektir. Bu yazımızda Silsile-i Aliyye Büyüklerinin İsimleri (Büyük Alimler Kimlerdir?) sorusuna cevap vereceğiz.

SİLSİLE – İ ALİYYE NEDİR?

Silsile – i Aliyye, birbiri ile ilgili kişilerin bir araya gelmesi anlamındadır. Evliyalardan, âlimlerden oluşan İslam dini için önemli olan kişiler için kullanılan tabirdir. Silsile – i Aliyye olarak adlandırılan kişiler, tarih boyunca İslam dinini öğretmiş, din hakkında öğrencilerine bilgiler vermiş ve onların da başkalarına İslam’ı öğretmelerini sağlamıştır.SİLSİLE-İ ALİYYE BÜYÜKLERİNİN İSİMLERİ (BÜYÜK ALİMLER KİMLERDİR?)

Silsile – i Aliyye büyükleri dendiğinde ilk akla gelen ismler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den sonra Mevlana Halid – i Bağdadi, İmam – ı Rabbani ve Behaeddin – i Buhari gelmektedir. Bu isimler altın silsile olarak nitelendirilir.

Silsile – i Aliyye Büyüklerinin isimleri şu şekilde sıralanır;

1- Ebubekr-i Sıddık

2- Selman-ı Farisi

3- Kasım bin Muhammed

4- Cafer-i Sadık

5- Bayezid-i Bistami

6- Ebul Hasan Harkani

7- Ebu Ali Farmedi

8- Yusuf-i Hemedani

9- Abdülhalık-i Goncdüvani

10- Arif-i Rivegeri

11- Mahmud-i Encirfagnevi

12- Ali Ramiteni

13- Muhammed Bâbâ Semmasi

14- Seyyid Emir Gilâl

15- Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari

16- Alâüddin-i Attâr

17- Yakub-i Çerhi

18- Ubeydullah-i Ahrâr

19- Kâdi Muhammed Zâhid

20- Derviş Muhammed

21- Hâcegi Muhammed Emkenegi

22- Muhammed Bakibillah

23- İmam-ı Ahmed Rabbani

24- Muhammed Masum Faruki

25- Seyfeddin Faruki

26- Seyyid Nur Muhammed

27- Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan

28- Seyyid Abdullah Dehlevi

29- Mevlana Halid-i Bağdâdi

30- Seyyid Abdullah Şemdini

31- Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri

32- Seyyid Muhammed Sâlih

33- Seyyid Sıbgatullah-i Hizâni

34- Seyyid Fehim-i Arvâsi

35- Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi

36- Hüseyin Hilmi Işık Efendi

SİLSİLE – İ ALİYYE BÜYÜKLERİ KİMLERDİR?

Silsile – i Aliyye Büyükleri olan isimler hakkında bilgi vermek mümkündür. Silsile – i Aliyye büyükleri kimlerdir sorusuna şu şekilde cevap verilir;

EBU BEKR – İ SIDDIK KİMDİR?

Ebu Bekr – i Sıddık hazretleri, peygamberlerden sonra insanların en üstünü olarak bilinir. Cennetle müjdelenen on sahabeden birisidir. Peygamberimizin kayınbiraderi, Hz. Aişe’ nin babasıdır. Peygamberimize sadakat ve sevgi ile bağlıdır. Peygamber efendimizden ayrıldığında üzüntüden hastalanarak vefat etmiştir.

SELMAN – I FARİSİ KİMDİR?

Selman – ı Farisi hazretleri, Eshab – ı Kiramın büyüklerinden birisidir. İnsanları Hakk’a davet etmiş ve doğru yolu göstermek için mücadele etmiştir. Hemen her savaşta yer almıştır.

KASIM BİN MUHAMMED KİMDİR?

Kasım Bin Muhammed hazretleri, Medine’de yetişmiş yedi büyük alimden birisidir. Hz. Ebu Bekir’in oğludur. Babası küçük yaşta şehit edildikten sonra Hz. Aişe’nin yanında büyümüştür. Tasavvuf ilminin önde gelen isimlerindendir.

CAFER – İ SADIK KİMDİR?

Cafer – i Sadık hazretleri, Ehl – i Beytin 6. İmamıdır. Hz. Ali’nin torunudur. Din konularında olduğu kadar fen konularında da söz sahibi isimlerden birisidir. Fizik ve kimya konularında da önemli kişilere eğitim vermiştir.

BEYAZİD – İ BİSTAMİ KİMDİR?

Beyazid – i Bistami hazretleri, arifler Sultanı olarak bilinir. 113 alimden ilim öğrenmiş ve sonra bu bilgileri başkalarına öğretmiştir. Daha anne karnında iken kerametleri görülmüştür. Çok küçük yaşta okumaya başlamıştır.

EBUL HASAN HARKANİ KİMDİR?

Ebul hasan Harkani hazretleri, Beyazid – i Bistami’nin öğrencilerinden birisidir. islam dinine önemli katkılarda bulunmuştur. Söylediği birçok söz bugün bile kullanılmaktadır.

EBU ALİ FARMEDİ KİMDİR?

Ebu Ali Farmedi hazretleri, devrinin önemli isimlerinden birisidir. Birçok farklı konuda ilim öğrenmiştir. Tasavvuf ilminin önde gelenlerinden birisidir. İmam – ı Gazali’nin öğretmenidir.

YUSUF – İ HEMEDANİ KİMDİR?

Yusuf – i Hemedani hazretleri, fıkıh alimi ve hadis alimi olarak bilinir. Ebu Ali Farmedi’nin öğrencisidir. Yüzlerce talebeye eğitim vermiştir. Ahmed Yesevi önemli öğrencilerinden birisidir.

 ABDÜLHALIK – İ GONCDÜVANİ KİMDİR?

Abdülhalık – i Goncdüvani hazretleri, beş yaşında ilim öğrenmeye başlamıştır. Buhara’nın öğrencisidir. Söylediği sözler oldukça kerametlidir. Günümüzde bile bu sözlerin kerametleri gün yüzüne çıkmaktadır.

ARİF – İ RİVEGERİ KİMDİR?

Arif – i Rivegeri hazretleri, küçük yaşta tahsile başlamıştır. Zekası oldukça yüksek olduğu için kısa sürede ilerlemiştir. İlim ve hikmet sahibidir.

MAHMUD – İ ENCİRFAGNEVİ KİMDİR?

Mahmud – i Encirfagnevi hazretleri, maddi ve manevi ilimler konusunda zamanının en büyük alimlerinden birisidir. İnsanlara saadet yolunu göstermek için mücadele etmiş ve birçok alim yetiştirmiştir.

 ALİ RAMİTENİ KİMDİR?

Ali Ramiteni hazretleri, herkese yol gösteren ve kalbinden nur fışkıran Mahmud – i Encirfagnevi’nin öğrencisidir. Evliyalık derecesine yükselmeyi başarmıştır. Maddi ilimlerde oldukça önemli isimlerdendir.

MUHAMMED BABA SEMMASİ KİMDİR?

Muhammed Baba Semmasi hazretleri, Ali Ramiteni hazretlerinin yetiştirdiği en önemli öğrencilerden birisidir. Tasavvuf ilmi ile meşgul olmuştur. Yüksek dereceye ulaşmayı başarmıştır. Hocasının vefatı sonrası yerine geçmiştir.

SEYYİD EMİR GİLAL KİMDİR?

Seyyid Emir Gilal hazretleri, Hz. Hüseyin’in soyundan gelmiştir. Meşhur evliyalardan birisidir. çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.

SEYYİD MUHAMMED BEHAEDDİN KİMDİR?

Seyyid Muhammed Behaeddin hazretleri, Allah’a olan büyük sevgisi ve bu sevgiyi kalplere nakşettiği için Nakşibend olarak bilinir. İslam alimlerinin en ünlü isimlerinden birisidir. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşmayı başarmıştır.

ALAÜDDİN – İ ATTAR KİMDİR?

Alaüddin – i Attar hazretleri, Buhara’nın yetiştirdiği en büyük evliyalardan birisidir. zengin babasından kalan mirası kabul etmemiş, kendisini alimlerin eline bırakmıştır. Nefsini terk ederek İslam yolunda yürümüş isimlerdendir.

YAKUB – İ ÇERHİ KİMDİR?

Yakub – i Çerhi hazretleri, önemli evliyalardan birisidir. İnsanlara iman, ibadet ve ahlak konusunda eğitim vermiştir. Allah rızası için rehberlik etmiş ve birçok bilgi öğretmiştir.

UBEYDULLAH
– İ AHRAR KİMDİR?

Ubeydullah – i Ahrar hazretleri, Türkistan’ın büyük vekillerindendir. Doğumundan itibaren farkını göstermiştir. Yüzündeki parlayan nur herkesi hayran bırakmıştır. Dilinden Allah adını hiç düşürmemiştir.

KADİ MUHAMMED ZAHİD KİMDİR?

Kadi Muhammed Zahid hazretleri, Türkistan ’da yaşamış büyük vekillerden birisidir. Yakub – i Çerçi’nin oğludur. Küçük yaşta ilim öğrenmiş ve tasavvufa yönelmiştir. Birçok talebe yetiştirmiştir.

DERVİŞ MUHAMMED KİMDİR?

Derviş Muhammed hazretleri, en büyük evliyalardan birisidir. Ruh ilimleri konusunda alimdir. 15 sene nefsinden kurtulmak için mücadele etmiştir. İnsanları Allah yoluna çevirmek için mücadele etmiştir.

HACEGİ MUHAMMED EMKENEGİ KİMDİR?

Hacegi Muhammed Emkenegi hazretleri, önemli evliyalardan birisidir. Derviş Muhammed hazretlerinin oğludur. Zahiri ve Batıni ilimler konusunda ustadır. Tasavvufa yönelmiş ve bu ilmi insanlara öğretmek için çalışmıştır.

MUHAMMED BAKIBİLLAH KİMDİR?

Muhammed Bakıbillah hazretleri, İmam – ı Rabbani hazretlerinin hocasıdır. Zamanın en büyük alimlerinden birisidir. Talebelerini en yüksek seviyeye ulaştırmıştır. Batıni ilimleri konusunda ustadır.

İMAM – I AHMED RABBANİ KİMDİR?

İmam – ı Ahmed Rabbani hazretleri, Hindistan’da yetişen en önemli alimlerden birisidir. islam alimlerinin gözbebeği olarak nitelendirilir. Babası ve dedeleri zamanın önemli alimlerindendir. Din ve Fen işlerinde önemli yerlere gelmiş ve tasavvufta son mertebeye ulaşmıştır.

MUHAMMED MASUM FARUKİ KİMDİR?

Muhammed Masum Faruki hazretleri, meşhur evliyalardan birisidir. 3 yaşında Kelşime – i tevhid söylemeye başlamıştır. Kuran – ı Kerim’i kısa sürede ezberlemiştir. İmam – ı Rabbani ‘nin oğludur. İlim konusunda önde gelen isimlerdendir.

SEYFEDDİN – İ FARUKİ KİMDİR?

Seyfeddin – i Faruki hazretleri, İmam – ı rabbani hazretlerinin torunudur. Küçük yaşta ilme yönelmiştir. Akli ve nakli ilimler konusunda önde gelen isimlerden birisidir.

SEYYİD NUR MUHAMMED KİMDİR?

Seyyid Nur Muhammed hazretleri, büyük evliyalardan birisidir. Soyu Peygamber efendimize dayanmaktadır. İlimde çok fazla yükselmiştir. Zamanının yegane alimlerinden ve rehberlerinden birisidir.

SEYYİD MAZHAR – I CAN – I CANAN KİMDİR?

Seyyid Mazar – ı Can – ı Canan hazretleri, büyük evliyalardan birisidir. ileri gelen devlet adamlarından birisidir. Babasından gördüğü din aşkını ilerilere taşımıştır. Küçük yaşlarda ilim ile ilgilenmiştir.

SEYYİD ABDULLAH DEHLEVİ KİMDİR?

Seyyid Abdullah Dehlevi hazretleri, çok üstün zekaya sahiptir. Kur’an – ı Kerim’i kısa sürede ezberlemiştir.  Dini ilimler ve fen ilimleri konusunda önce gelen isimlerden birisidir.

MEVLANA HALİD – İ BAĞDADİ KİMDİR?

Mevlana Halid – i Bağdadi hazretleri, Şam’da yetişmişi önemli alimlerden birisidir. Asrının müceddidi olarak bilinir. Hz. Osman’ın oğludur. Hz. Ali soyundan gelmektedir. Keskin bir zekaya ve kuvvetli bir hafızaya sahiptir. Çalışkanlığı sayesinde kısa sürede din ve fen konularında ilerlemiştir.

SEYYİD ABDULLAH ŞEMDİNİ KİMDİR?

Seyyid AbdullaH Şemdini hazretleri, Anadolu’da yetişmiş önemli alimlerden birisidir. Geylani’nin torunudur. Küçük yaşta ilim tahsili almaya başlamıştır. Akli ve nakli ilimler konusunda büyük alimlerden birisi olmayı başarmıştır.

SEYYİD TAHA – YI HAKKARİ KİMDİR?

Seyyid Taha – yı Hakkari hazretleri, Anadolu’da yaşamış önemli alimlerden birisidir. Peygamberimizin soyundan gelmektedir. Küçük yaşta Kuran’ı hatmetmiştir. İlim tahsilinde çok başarılı olmuştur. Zamanın fen ve edebiyat konusunda önemli isimlerden birisidir.

SEYYİD MUHAMMED SALİH KİMDİR?

Seyyid Muhammed Salih hazretleri, Osmanlı dönemi evliyalarından birisidir. Geylani hazretlerinin torunlarından birisidir. Kısa sürede Kuran’ı ezberlemiştir. Zamanının fen ve edebiyat konusunda önemli isimlerden birisidir.

SEYYİD SIBGATULLAH – İ HİZANİ KİMDİR?

Seyyid Sıbgatullah – i Hizani hazretleri, Osmanlı alimlerinden birisidir. Küçük yaşta ilimle ilgilenmeye başlamıştır. Çok zeki olması nedeniyle kısa sürede ilimde ilerlemiştir. Tasavvufla yakından ilgilenmiştir.

SEYYİD FEHİM – İ ARVASİ KİMDİR?

Seyyid Fehim – i Arvasi hazretleri, Doğu Anadolu’da yetişmiş önemli alimlerden birisidir. Osmanlı döneminin sonlarında yaşamıştır. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlamıştır. Dini bilgiler ve Arabi alet ilimleri okumuştur.

SEYYİD ABDÜLHAKİM – İ ARVASİ KİMDİR?

Seyyid Abdülhakim – i Arvasi hazretleri, son asırda yetişmiştir. Zahir ve Batın ilimlere hakimdir. Dört mezhebin fıkıh bilgilerini bilmektedir. Halk arasındaki ayrılıkları gidermek ve milli birliği sağlamak için mücadele etmiştir.

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK EFENDİ KİMDİR?

Hüseyin Hilmi Işık Efendi hazretleri, dini konuda derin alimlerden birisidir. Tam İlmihal Saadet – i Ebediyye kitabı başta olmak üzere çok sayıda dini kitap yazmıştır.

 

 

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

85
834 Paylaşım, 85 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
120
Şaşkın
Başarısız Başarısız
85
Başarısız
Komik Komik
73
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
121
Helal Olsun!
lol lol
36
lol
Aşk Aşk
25
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
120
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
84
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir