Kenzül Arş Duasının Anlamı Nedir Neden Okunur, Türkçe Okunuşu ve Fazileti


95
934 Paylaşım, 95 points

Kenzül Arş duası, birçok dini kitapta yer alan ve hadis ve ayetlerden metinlerin alınarak bir araya getirildiği bir duadır. Kenzül Arş duasını okuyanların kıyamet gününde ay gibi parlayacağı ve tüm sıkıntılarından kurtulacağı bilinir. Bu yazımızda Kenzül Arş duasının anlamı nedir, Kenzül Arş duası neden okunur, Kenzül Arş duasının Türkçe okunuşu ve faziletleri hakkında bilgi vereceğiz.

Kenzül Arş duası, birçok kitapta karşımıza çıkan bir duadır. Kur’an – ı Kerim’de yer alan ayet ve hadislerden kısımların alınarak bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Oldukça hayırlı ve önemli bir dua olarak bilinir.KENZÜL ARŞ DUASI NEDEN OLUNUR?

Kenzül Arş duası neden okunur? Sorusuna şu şekilde cevap verilebilir. Kenzül Arş duasını okuyan kişilerin kıyamet gününde yüzlerinin ayın on dördü gibi parlayacağı belirtilir. Bununla birlikte bu duayı bolca okuyan kişilerin hasta ise iyileşeceği, cinden ve şeytanın şerrinden emin olacağı, sancılarından ve hastalıklarından kurtulacağı, kayıp ise ailesine sağ salim kavuşacağı söylenir.

Kenzül Arş duası, oldukça uzun bir duadır. Birçok kişi, bu duayı bolca okuyan kulların tüm isteklerinin yerine geleceğini söyler. Ancak bu doğru bir söz değildir. Kenzül arş duası önemli olmakla birlikte okuyanların her dilediğinin gerçekleşmesi gerçek değildir.

KENZÜL ARŞ DUASININ TÜRKÇE ANLAMI VE OKUNUŞU NASILDIR?

Kenzül Arş duasının okunuşu şu şekildedir;

 • Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.
 • La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.
 • Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.
 • La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
 • Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.
 • Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.
 • Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.
 • Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke
 • alettûri aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe
 • razaktehel cennete aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.
 • Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.
 • İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

 

Kenzül Arş duasının anlamı şu şekildedir;

 • Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
 • Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur.
 • Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.
 • Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum.
 • Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir.
 • Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez.
 • Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz.
 •  İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
 • Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur.
 • Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
 • Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in (a.s.) kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in (a.s.) kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in (a.s.) alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in (a.s.) avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine
 • ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Âdem’in (a.s.) senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,
 • Şit’in (a.s.) sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine,
 • kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine,
 • İbrahim (a.s.) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,
 • İsmail (a.s.) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
 • İshak (a.s.) hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,
 • Hud (a.s.) hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,
 • Yakup (a.s.) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,
 • Davut (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,
 • Süleyman (a.s.)  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,
 • Eyüp (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
 • Meryem oğlu İsa (a.s.) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,
 • Musa (a.s.) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavun’un karısı Asiye (a.s.) sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine,
 • İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,
 • Hızır (a.s.) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,
 • Muhammed (s.a.v.) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum.
 •  Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün.
 • Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir.
 • İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır.
 • Allah, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. Âmin.

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Kenzül Arş duasının çok sayıda fazileti bulunur. Kenzül Arş duasının faziletleri şu şekildedir;

 • Kenzül Arş duasını okuyan kişinin yüzü, kıyamet gününde ayın on dördü gibi parlar.
 • Kenzül Arş duasını okuyan kişilerin yüzü o kadar parlar ki, insanlar onu peygamber ya da melek sanır.
 • Kenzül Arş duası okuyan kişi, kabir azabı çekmez.
 • Kenzül arş duası okuyan kişi Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer.
 • Bu duayı okuyan kişinin günahları çok fazla bile olsa, hac ve umre sevabı kadar sevap yazılır.
 • Allah bu duayı okuyan kişiyi korkularından emin kılar.
 • Bu duayı okuyan kişi susarsa, Allah onun susuzluğunu giderir.
 • Aç ise Allah onu doyurur.
 • Çıplak ise Allah onu giydirir.
 • Hasta ise Allah ona şifa verir.
 • Ahiret ihtiyaçları karşılanır.
 • Allah düşmanın şerrinden o kişiyi korur.
 • Borcunu ödeme kolaylığı verir.
 • Hiç kimseye muhtaç etmez.
 • Kenzül Arş duasını üzerinde taşıyan kişi hastalık görmez.
 • Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur.
 • Ömrü bereketli olur.
 • Kim Kenzül Arş duasını 5 kere okuyup yatarsa, rüyasında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i görür.

Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

95
934 Paylaşım, 95 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
96
Şaşkın
Başarısız Başarısız
60
Başarısız
Komik Komik
48
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
97
Helal Olsun!
lol lol
12
lol
Aşk Aşk
121
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
96
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
60
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir