Duhan Suresi Ne Anlama Gelir, Nasıl Okunur, Faziletleri Nelerdir?


80
784 Paylaşım, 80 points

Duhan suresi, Kur’an – ı Kerim’de yer alan en önemli surelerden birisidir. Surenin içeriğinde Kur’an ‘ın indirilişi ve Firavun’ un yaşadıkları detaylı şekilde anlatılmaktadır. Surenin genelinde iyiler ve kötüler arasında yaşananlar ve her iki tarafında akıbeti konu edilir. Bu yazımızda Duhan Suresi Ne Anlama Gelir, Nasıl Okunur, Faziletleri Nelerdir sorularına cevap vereceğiz.

Duhan suresi Mekke döneminde indirilmiştir. Kur’an – ı Kerim’de yer alan 44. Suredir. Toplamda 59 ayetten oluşmaktadır. Surenin adı onuncu ayette geçen Duhan kelimesinden gelmektedir. Duhan, duman anlamına gelir.DUHAN SURESİ NE ANLATMAKTADIR?

Duhan suresinde Kur’an ı – Kerim’in indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavunun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Muhammed’i yalanlaması, iyiler ve kötülerin karşılaşmaları ve yaşadıkları akıbetler konu edilmektedir.

Duhan suresi mutlaka okunması gereken faydalı surelerden birisidir. Bu sureyi okuyan kişinin niyeti de oldukça önemlidir. Duhan suresi kıyametin büyük alametlerinden birisidir. Bu sure içerisinde inanmayanların nasıl azaplar göreceği açık bir şekilde anlatılmaktadır.

DUHAN SURESİNİN OKUNUŞU NASILDIR?

Duhan suresinin okunuşu şu şekildedir;

 1. Ha mım
 2. Vel kitabil mübiyn
 3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
 4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
 5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn
 6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
 7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
 8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
 9. Bel hüm fı şekkiy yel’abun
 10. Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
 11. Yağşen nas haza azabün eliym
 12. Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
 13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
 14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
 15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
 16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
 17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
 18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
 19. Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
 20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
 21. Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
 22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
 23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
 24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
 25. Kem teraku min cennativ ve uyun
 26. Ve züruıv ve mekamin keriym
 27. Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
 28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
 29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
 30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
 31. Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
 32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
 33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
 34. İnne haülai le yekülün
 35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
 36. Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
 37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
 38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
 39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
 40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
 41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
 42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
 43. İnne şeceratez zekkum
 44. Taamül esiym
 45. Kel mühl yağlı fil bütun
 46. Ke ğalyil hamiym
 47. Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
 48. Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
 49. Zuk inneke entel aziyzül keriym
 50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
 51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
 52. Fi cennativ ve uyun
 53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
 54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
 55. Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
 56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
 57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
 58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
 59. Fertekıb innehüm mirtek

Duhan suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Hâ. Mîm.
 2. Apaçık Kitab’a andolsun ki!
 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıcılarız.
 4. O gecede her hikmetli iş ayrılır.
 5. Katımızdan bir emir olmak üzere. Muhakkak ki biz peygamberler göndeririz.
 6. Bu, Rabbinden bir rahmettir. Gerçekten O, işiten ve bilendir.
 7. Eğer inanmıyorsanız O, göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir.
 8. O’ndan başka ilâh yoktur. O diriltir, O öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
 9. Hayır! Onlar bir şüphe içindedirler ve eğlenip duruyorlar.
 10. Resulüm! O halde sen göğün apaçık bir duman getireceği günü bekle.
 11. Bütün insanları bürüyecektir. Bu acıklı bir azaptır.
 12. “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, doğrusu biz artık iman ediyoruz.” (derler).
 13. Nerede onlarda düşünüp öğüt almak? Oysa onlara apaçık bir peygamber gelmişti.
 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve: “Öğretilmiştir, delidir.” dediler.
 15. Biz, azabı biraz kaldıracağız, siz tekrar (eski halinize) döneceksiniz.
 16. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün intikam alacağız.
 17. Andolsun ki onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik ve onlara kerim bir peygamber gelmişti.
 18. (Onlara dedi ki): “Allah’ın kullarını bana bırakın! Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”
 19. “Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil getirdim.”
 20. “Ben, beni taşa tutmanızdan benim de sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım.”
 21. “Eğer bana inanmazsanız, başımdan çekilin gidin!”
 22. “Bunlar günahkâr bir topluluktur.” diye Rabbine niyazda bulundu.
 23. “Kullarımı geceleyin götür, çünkü takip edileceksiniz.”
 24. “Denizi açık bir halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur.”
 25. Orada nice nice bağlar-bahçeler, pınarlar-çeşmeler bırakmışlardı.
 26. Nice nice ekinler, güzel makamlar, muhteşem konaklar.
 27. Zevk ve sefa sürüp eğlendikleri nice nimetler.
 28. Bu böyle oldu. Biz de onları başka bir kavme miras bıraktık.
 29. Gök ve yer onlar için gözyaşı dökmedi, onlara mühlet de verilmedi.
 30. Andolsun ki biz İsrailoğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık.
 31. Firavun’dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.
 32. Ve andolsun ki, onların durumunu bilerek âlemlerin üzerinde seçkin kıldık.
 33. Onlara âyetlerden (mucizelerden) öylelerini verdik ki, her birinde açıkça bir imtihan vardı.
 34. Bunlar ise şöyle diyorlar:
 35. “İlk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz.”
 36. “Eğer doğru sözlü iseniz bize atalarımızı getirsenize!”
 37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tubba’ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları da helâk ettik, çünkü onlar günahkâr idiler.
 38. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık
 39. Biz onları ancak hak olmak üzere yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.
 40. Şüphesiz ki (hakkı bâtıldan) ayıran o hüküm günü, herkesin bir araya toplanacağı gündür.
 41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.
 42. Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki O Azîz’dir, çok merhametlidir.
 43. Şüphesiz ki Zakkum ağacı.
 44. Günahkârların yiyeceğidir.
 45. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar.
 46. Sıcak suyun kaynaması gibi.
 47. “Tutun onu! Cehennemin ortasına sürükleyin!”
 48. “Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün!”
 49. “Tat bakalım! Hani sen kendince çok üstün, çok şerefli bir kimse idin.”
 50. “Bu, işte o şüphe edip durduğun şeydir.”
 51. Muttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.
 52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
 53. İnce ipekten ve parlak atlastan (elbiseler) giyerek karşılıklı otururlar.
 54. Böyle olduğu gibi, biz onları ayrıca iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir.
 55. Orada güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler.
 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur.
 57. Rabbinden bir lütuf olarak. İşte o büyük kurtuluş budur.
 58. Resulüm! Biz onu (Kur’an’ı) senin dilin ile kolaylaştırdık ki, düşünüp ibret alsınlar.
 59. Öyle ise bekle, onlar da beklemektedirler.

DUHAN SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Duhan suresi oldukça faziletli bir suredir. Her Müslümanın ders alması ve akıbetini öğrenmesi için mutlaka okunması gerekir. Duhan suresinin faziletleri şu şekilde sıralanır;

 • Her kim Cuma gecesi Duhan suresini okursa tüm günahları bağışlanır.
 • Cuma gecesi Duhan suresini okuyanlar iri gözlü hurilerle evlendirilir.
 • Her kim Cuma gecesi Duhan suresini okursa yetmiş bin melek kendisi için istiğfar eder.
 • Duhan suresini okuyanlara Allah cennette bir köşk yapar.

 • Dargın olan eşlerin Duhan suresini 3 ya da 7 kere okuması eşlerin arasının düzelmesini sağlar.
 • Duhan suresi, insanların arasındaki soğukluk ve kızgınlığı giderir.
 • Kim Duhan suresini okumayı adet haline getirirse, Müslüman memleketlerinde Cuma namazına giden ve gelmeyen kimse sayısı kadar sevap yazılır.
 • Duhan suresini sürekli okuyanlar şeytan vesveselerinden korunur.
 • Duhan suresini her gün okuyan kıyamet gününde korku ve dehşeti yaşamaz.
 • Duhan suresini her gün okuyan dünya hayatında çok sevilen bir insan olur.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

80
784 Paylaşım, 80 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
84
Şaşkın
Başarısız Başarısız
48
Başarısız
Komik Komik
36
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
84
Helal Olsun!
lol lol
120
lol
Aşk Aşk
108
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
84
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
48
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir