Doğumun Rahat ve Kolay Olması İçin Okunacak Dualar


68
664 Paylaşım, 68 points

Doğum bir anne adayı için hayatının en önemli ve en zorlu olaydır. Bir çocuk dünyaya getirmek anne için bazen dayanılamaz acılar anlamına gelir. Doğumun oldukça sancılı bir süreç olması, birçok anne adayının doğumdan korkmasına neden olmaktadır. İslam dininde her konuda olduğu gibi doğum konusunda da yardımcı dualar bulunur. Bu yazımızda Doğumun Rahat ve Kolay Olması İçin Okunacak Dualar hakkında bilgi vereceğiz.

Hamile kadınlar, doğum zamanı yaklaştıkça daha kolay doğum yapmanın yollarını ararlar. Doğuma yardımcı birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden birisi de dualardan destek almaktır. Kur’an – ı Kerim’de doğumu kolaylaştıran dualara da yer verilmiştir.DOĞUMUN RAHAT VE KOLAY OLMASI İÇİN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Doğumun rahat ve kolay olması için okunacak dualar şu şekildedir;

DOĞUMUN RAHAT VE KOLAY OLMASI İÇİN İNŞİRAH SURESİ

Doğumun rahat ve kolay olması için İnşirah suresi okumak gerekir. Özellikle bebeğin makattan gelmesi durumunda bolca İnşirah okunması oldukça tesirlidir.

İnşirah suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada’na ‘anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa’na leke zikreke

5- Feinne me’al’usri yüsren

6- İnne me’al’usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğa

İnşirah duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

DOĞUMUN RAHAT VE KOLAY OLMASI İÇİN AYETEL KÜRSİ – NAS – FELAK SURESİ

Doğumun rahat ve kolay olması için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed öncelikle Ayetel Kürsi, sonra Nas ve Felak surelerinin okunması gerekir.

Ayetel Kürsi duasının okunuşu şu şekildedir;

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Ayetel Kürsi duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Felak suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas suresinin okunuşu şu şekildedir;

Kul, euzu birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Nas suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Bu üç surenin okunmasından sonra doğumu kolaylaştırmak için okunacak ayet şu şekildedir;

İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)

Doğumu kolaylaştıracak ayetin anlamı şu şekildedir;

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

Doğumun Rahat ve Kolay Olması İçin Okunacak Dualar şu şekilde sıralanır;

Sancı ve ıkınma sırasında okunacak dua;

“Sümmessebile yesserah” (Abese Suresi, 20)

Sansı ve ıkınma sırasında okunacak duanın anlamı;

Sonra yolu ona kolaylaştırdı.

Kolay doğum için Rabbi Yessir duası;

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.

Rabbi Yessir duası anlamı;

Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla tamamla!

DOĞUMU KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN MERYEM SURESİ

Doğumu kolaylaştıran ilk surelerden birisi Meryem suresidir. Meryem suresinde Hz. Meryem’in doğum sırasında çektiği sancılardan söz edilmektedir.

Meryem suresinin okunuşu şu şekildedir;

“Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya”

“Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya”

Meryem suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. “Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!” dedi.

Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: “Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.”

DOĞUM SANCISINI HAFİFLETEN DUA

Doğum sancısını hafifleten dua Abese suresinin 18 – 22. Ayetleridir. Bu ayetleri okuyan kişi, Allah’ın izni ile doğum sancısını azaltacaktır.

Abese suresinin okunuşu şu şekildedir;

“Min eyyi şey’in halekahu.”

“Min nutfetin halekahu fekadderehu.”

“Summessebiyle yesserehu.”

“Summe ematehu feakberehu.”

“Summe iza şea enşerehu.”

Abese suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

“Allah onu hangi şeyden yarattı?”

“Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.”

“Sonra ona yolu kolaylaştırdı.”

“Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.”

“Sonra, dilediği vakit onu diriltir.”

DOĞUM YAPAN KİŞİYE FERAHLIK VEREN DUA

Doğum yapan kişiye ferahlık ve aynı zamanda aileye sabır veren dua Araf suresinin 54. Ayetidir.

Araf suresi okunuşu şu şekildedir;

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın.” (Araf-54)

Araf suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

“Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.”


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

68
664 Paylaşım, 68 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
12
Şaşkın
Başarısız Başarısız
96
Başarısız
Komik Komik
84
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
12
Helal Olsun!
lol lol
48
lol
Aşk Aşk
36
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
12
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
96
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir