Büyüden ve Cinden Korunmak İçin Okunacak Dualar Hangileridir?


79
774 Paylaşım, 79 points

İnsanların en büyük korkularından birisi büyü ve cinlerdir. Büyü ve cinden korkan Müslümanlar, Kur’an – ı Kerim sayesinde sıkıntılarının devasını bulabilirler. Bu tür korkulardan kurtulmak için okunabilecek birçok dua vardır. Bu yazımızda Büyüden ve Cinden Korunmak İçin Okunacak Dualar Hangileridir sorusuna cevap vereceğiz.

Allah, her şeyi bir sebeple yaratmıştır. İnsanlar istedikleri şeylere kavuşmak için de korktuklarından emin olmak için de dualardan yardım alabilirler. Kur’an – ı Kerim’de birbirinden önemli çok sayıda dua bulunur. Bu dualar sayesinde her türlü sorunun üstesinden gelebilirler. Büyüden ve cinden korkan kişiler de dualardan yardım alarak bu korkularından kurtulabilirler.BÜYÜDEN VE CİNDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR HANGİLERİDİR?

Cinlerin varlığı bilinmektedir. Ancak mahiyetleri ile ilgili çok fazla bilgi bulunmaz. İnsanların cinleri duyu organları ile algılamaları mümkün değildir. Büyü ve cinler hakkında tek bilgi gelen vahiyler üzerinden olmaktadır.  Büyüden ve cinden korunmak için okunacak dualar şu şekildedir;

BÜYÜ VE CİNDEN KORUNMAK İÇİN CİN SURESİ

Kur’an – ı Kerim’in 72. Suresi olan Cin suresi, genel itibari ile cinlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Cinden korkanların bu sureyi okuması doğru olacaktır.

Cin suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.
 2. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.
 3. Ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.
 4. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.
 5. Ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.
 6. Ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.
 7. Ve ennehum zannu kema zanentum en len yeb’asallahu ehaden.
 8. Ve enna lemesnessemae fevecednaha muliet haresen şediyden ve şuhuben.
 9. Ve enna kunna nak’udu minha meka’ıde lissem’ı femen yestemi’ıl’ane yecid lehu şihahaben resaden.
 10. Ve enna la nedriy eşerrun uriyde bimen fiyl’ardı em erade bihim rabbuhum reşeden.
 11. Ve enna minnessalihune ve minna dune zalike kunna taraika kıdeden.
 12. Ve enna zanenna en len nu’cizallahe fiyl’ardı ve len nu’cizehu hereben.
 13. Ve enna lema semi’nelhuda amenna bihi femen yu’min birabbihi fela yehafu bahsen ve la rehekan.
 14. Ve enna minnelmuslimune ve minnelkasitune femen esleme feulaike teharrev reşeden.
 15. Ve emmelkasitune fekanu licehenneme hataben.
 16. Ve en levistekamu ‘alettariykati leeskaynahum maen ğadekan.
 17. Lineftinehum fiyhi ve men yu’rıd ‘an zikri rabbihi yeslukhu ‘azaben sa’aden.
 18. Ve ennelmesacide lillahi fela ted’u ma’allahi ehaden.
 19. Ve ennehu lemma kame ‘abdullahi yed’uhu kadu yekunune ‘aleyhi libeden.
 20. Kul innema ed’u rabbiy ve la uşriku bihi ehaden.
 21. Kul inniy la emliku lekum darran ve la reşeden.
 22. Kul inniy len yuciyreniy minallahi ehadun ve len ecide min dunihi multehaden.
 23. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve resulehu feinne lehu nare cehenneme halidiyne fiyha ebeden.
 24. Hatta iza reev ma yu’adune feseya’lemune men ed’afu nasıren ve ekallu ‘adeden.
 25. Kul in edriy ekariybun ma tu’adune em yec’alu lehu rabbiy emeden.
 26. ‘Almulğaybi fela yuzhiru ‘ala ğaybihi ehaden.
 27. İlla menirteda min resulin feinnehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi resaden.
 28. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ehata bima lediyhim ve ahsa kulle şey’in ‘adeden.

Cin suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1,2. (Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”

 1. “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”
 2. “Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”
 3. “Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”
 4. “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını artırırlardı.”
 5. “Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.”
 6. “Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.”
 7. “Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.”
 8. “Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?”
 9. “Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz.”
 10. “Muhakkak ki biz Allah’ı yeryüzünde âciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu âciz bırakamayacağımızı anladık.”
 11. “Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur’an’ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.”
 12. “Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.”
 13. “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

16,17. Yine de ki: “Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”

 1. “Şüphesiz mescitler, Allah’ındır. O hâlde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.”
 2. “Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur’an’ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı.
 3. De ki: “Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O’na hiç kimseyi ortak koşmam.”
 4. De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”
 5. De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.”
 6. “Ancak Allah’tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O’nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.”
 7. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış, bilecekler.
 8. De ki: “Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem.”
 9. O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

27,28. Ancak seçtiği resûller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resûlün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resûllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her hâlini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.

BÜYÜ VE CİNDEN KORUNMAK İÇİN FELAK SURESİ

Büyü ve cinden korunmak için okunacak dualardan birisi de Felak suresidir. Felak suresi en güzel sığınma dualarından birisidir. Korku yaşayan Müslümanlar Felak suresi sayesinde korktuklarından emin olabilirler.

Felak suresinin okunuşu şu şekildedir;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak suresinin Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

BÜYÜ VE CİNDEN KORUNMAK İÇİN AYETEL KÜRSİ DUASI

Büyü ve cinden korunmak için okunacak dualardan birisi de Ayetel Kürsi duasıdır. Ayetel Kürsi duası hemen her derde deva olmaktadır. Bununla birlikte insanların korkularından kurtulmaları için de okunabilecek en iyi dualardan birisidir.

Ayetel Kürsi duasının okunuşu şu şekildedir;

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” (Bakara suresinin 255)

Ayetel Kürsi duasının Türkçe anlamı şu şekildedir;

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara suresinin 255)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınla Paylaş!

79
774 Paylaşım, 79 points

Konuya Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
96
Şaşkın
Başarısız Başarısız
60
Başarısız
Komik Komik
48
Komik
Helal Olsun! Helal Olsun!
96
Helal Olsun!
lol lol
12
lol
Aşk Aşk
120
Aşk
Aman Tanrım! Aman Tanrım!
96
Aman Tanrım!
Kazandım! Kazandım!
60
Kazandım!
Pinar

0 Yorum yapıldı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir